Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GIRAFLIFT

In het kort

 • Een vergunning dient u zelf te regelen indien deze nodig is.
  Dit kunt u aanvragen bij uw stadsdeelkantoor of gemeente.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor de bekeuring die word op u verhaald.
 • Voldoende parkeergelegenheid voor de verhuislift voor het raam/ balkon.
  Let hierbij op voor obstakels.
  Heeft u twijfels of het mogelijk voor het plaatsen van de verhuislift.
  Wij helpen u graag verder per telefoon of mail
 • Bij het niet uit kunnen voeren van de opdracht wordt 100% van de afgenomen tijd bij u in rekening gebracht.
 • Verzekering
  Wij zijn 1 van de weinige verhuisliften verhuurders die WEL verzekerd zijn.
  Wij hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  Echter u kunt ons alleen aansprakelijk stellen als de veroorzaakte schade ook daadwerkelijk door ons veroorzaakt is.
 • Betaling vindt plaats direct na de lift via pin of contant.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: GirafLift BV is gevestigd te Willemskade 10, 3114CP Schiedam
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, iedere natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, en/of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot huren van (een) verhuislift(en) en/of het verrichten van werkzaamheden, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n). Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en/of voor wiens rekening (een) verhuislift(en) word(t)(en) gehuurd.
 3. Opdracht: elk verzoek van opdrachtgever tot het huren van (een) verhuislift(en) en/of tot het verrichten van (verhuis)werkzaamheden, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de verhuislift kan worden verhuurd en/of de (verhuis)werkzaamheden kunnen worden verricht.
 4. Verhuislift (ook wel ladderlift genoemd): een lift die wordt gebruikt om grote, zware of grote aantallen goederen te verplaatsen. De (verhuis)lift of een ander object, dat het onderwerp is van de huurovereenkomst.
 5. Medewerker: de Verhuisliften-operator c.q. lift bediende die de verhuislift bediend en/of de (meewerkend) verhuizer die door de Opdrachtnemer beschikbaar wordt gesteld.
 6. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin des woords en ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.
 7. Verhuur / Dienstverlening: alle door opdrachtnemer aangeboden diensten, onder andere (maar niet uitsluitend) bestaande uit: de verhuur van verhuisliften met een Verhuisliften-operator die de verhuislift bediend en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor (verhuis)werkzaamheden, dit alles in de ruimste zin des woords.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 9. Opdrachtbevestiging: bevestiging van de overeenkomst door opdrachtnemer.
 10. Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze algemene voorwaarden anders bepalen).

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van opdrachtnemer aan en/of met haar opdrachtgever(s). Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten c.q. latere overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem/haar en Opdrachtnemer.
 3. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd. Indien opdrachtnemer bij enige overeenkomst met opdrachtgever een aanvulling en/of afwijking op deze voorwaarden heeft gemaakt, kan opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Indien zich tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden en/of in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook en door wie dan ook gedaan, zijn altijd vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 2. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op gegevens die door opdrachtgever zijn verstrekt, van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan.

 

 1. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding(en) of offerte(s), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. De aanvaarding van een aanbieding en/of offerte die afwijkt van deze aanbieding en/of offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en/of offerte en als een nieuwe aanbieding en/of offerte die opdrachtnemer niet bindt. Dit geldt ook in het geval de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van die aanbieding afwijkt.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt indien en nadat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd dan wel wanneer opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven. Bij gebreke van een opdrachtbevestiging wordt het bestaan van de overeenkomst en de aard van de overeenkomst c.q. dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met het vermelde in bedoelde opdrachtbevestiging, dienen, op straffe van verval, reclames hiertegen binnen drie dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging, en in elk geval voordat de werkzaamheden een aanvang nemen, schriftelijk te worden ingediend bij opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd, voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van door opdrachtnemer aan te stellen of aangestelde medewerker(s), dan wel in te huren c.q. in te lenen medewerker(s) die naar het oordeel van opdrachtnemer voldoende zijn gekwalificeerd. Vervanging van (een) medewerker(s) tijdens de uitvoeringsduur van de overeenkomst kan naar goeddunken van opdrachtnemer plaatsvinden.
 4. Onderverhuur en beschikbaarstelling van de verhuislift door de opdrachtgever aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, op straffe van verval van verzekeringsdekking c.a..
 5. Indien in opdracht van opdrachtgever bij het laden/lossen, verplaatsen en/of vervoeren van goederen van opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van de diensten van medewerkers van opdrachtnemer, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6. Bij alle overeenkomsten geldt dat opdrachtgever zelf te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het (ver)plaatsen en/of vervoeren van de goederen op de verhuislift, het laden en lossen van de goederen en de ingehuurde verhuiswagen(s).
 7. Opdrachtnemer zal alle opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 8. Voor iedere opdracht met betrekking tot het ter beschikking stellen van een extra medewerker voor de uitvoering van de (verhuis)werkzaamheden geldt een minimale afname van twee aaneengesloten uren per medewerker, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.
 10. Indien aanpassing van de opdracht leidt tot meerwerk en/of een langere huurperiode, zal dit voor zover nodig als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 11. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De uitvoering van alle overeenkomsten dan wel de wijziging(en) daarvan of aanvulling(en) daarop zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilig en goed te bereiken locaties, zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer en op aangeven van de opdrachtgever. Indien blijkt dat de omstandigheden op of om de locatie zodanig zijn dat de overeenkomst niet, niet veilig of niet binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht de verhuislift en/of medewerker(s) op een ander tijdstip (wederom) ter beschikking te stellen, de extra kosten en/of tijd die daarmee gemoeid zijn bij de opdrachtgever in rekening te brengen dan wel de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen, of de opdracht te beëindigen zonder dat opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding.
 2. Mocht de gesteldheid of omstandigheden op of om de locatie van zodanige aard zijn, dat de uitvoering van de overeenkomst niet dan met risico van de verhuislift(en) en overige gereedschappen en/of de medewerker(s) van opdrachtnemer of derden zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst c.q. opdracht onuitgevoerd te laten en zich weer in het bezit van de verhuislift(en) te stellen. De opdrachtgever is in dit geval de overeengekomen vergoeding en alle bijkomende kosten verschuldigd aan opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer- of vervoerruimte, voor de verhuislift(en) zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat opdrachtnemer in redelijkheid in staat wordt gesteld de overeenkomst schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren. Opdrachtgever verplicht zich om kennis te nemen van de bouwkundige staat van het pand, met name balkon en/of balustrade teneinde schadeloos te kunnen werken met de verhuislift(en) en zo nodig bescherming of versteviging aan te brengen. Artikel 5.2. is dienovereenkomstig van toepassing.
 4. Indien van toepassing dient de opdrachtgever op zijn/haar kosten voor zorg te dragen dat hij/zij, tijdig voor de terbeschikkingstelling van de verhuislift, beschikt over de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en dergelijke.

 

 1. De verhuislift heeft een maximum bereik van 27 meter, tenzij door opdrachtnemer anders aangegeven. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk indien blijkt dat de verhuislift de betreffende locatie waarvandaan de goederen moeten worden verplaatst niet kan bereiken, bijvoorbeeld doordat de betreffende locatie hoger ligt dan het maximum bereik en/of de verhuislift verder van het pand moet staan waardoor de hoogte niet kan worden bereikt. Indien hierdoor de goederen niet met de verhuislift kunnen worden verplaatst dan is dat geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is in dit geval de overeengekomen vergoeding en alle bijkomende (extra) kosten verschuldigd aan opdrachtnemer.
 2. Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte extra kosten, extra uren van verhuur en/of ter beschikking stellen van (een) medewerker(s), alsmede de overige schade voor opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever als bedoeld in dit artikel en/of het niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de verhuur van de verhuislift(en) en/of uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden en/of gegevens.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die van derden daaronder begrepen, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever als bedoeld in dit artikel, vanwege slechte staat en/of ondeugdelijke locaties en/of constructies en/of schade aan het pand, balkon/balustrade, dakpannen e.d. indien de verhuislift daartegen geplaatst moet worden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden jegens wegens vorenbedoelde schade.
 4. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever verplicht diens aansprakelijkheid voor eventueel door of namens hem/haar veroorzaakte schade te verzekeren door middel van een adequate en in Nederland gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6: Prijzen

 1. Tenzij anders overeengekomen of vermeld zijn alle prijzen exclusief B.T.W., doch inclusief brandstofkosten en het te beschikking stellen van een medewerker voor de bediening van de verhuislift.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd conform de overeengekomen tarieven, te vermeerderen met een toeslag (per tijdselement) voor extra huurtijd buiten de overeengekomen huurperiode. Naast de vergoeding worden de (uur)tarieven voor het ter beschikking stellen van (een) extra (verhuis)medewerker(s) op basis van de werkelijk bestede tijd en alle overige aan de uitvoering van de opdracht verbonden (verschot)kosten afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Onder aan de opdracht verbonden kosten wordt onder meer verstaan: leges voor het aanvragen van ontheffingen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen draagt opdrachtgever zorg voor heffingen van overheidswege of andere instanties, zoals inzake van vergunningen, boetes, parkeergeld, afzettingsmateriaal en alle andere verplichtingen die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Alle (extra) kosten die opdrachtnemer maakt voor de duur en/of de tijdstippen waarop de verhuislift ter beschikking wordt gesteld en/of de werkzaamheden worden verricht die feitelijk anders is/zijn dan in eerste instantie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen moeten door de opdrachtgever worden betaald.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen tarieven te verhogen, indien factoren waarop de tarieven zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven of andere heffingen en/of belastingen, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

Artikel 7: Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Betaling door of vanwege opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder enig recht op aftrek, korting en/of verrekening, onmiddellijk na de periode van terbeschikkingstelling contant of per pin te geschieden, aan de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde liftbediende, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie achteraf, de vergoeding en de kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op aftrek, korting en/of verrekening. Wanneer betaling per bank is overeengekomen dient bij die betaling per bank de datum van betaling de datum van creditering, die op het oudste openstaande bedrag (exclusief rente en kosten) wordt afgeboekt.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de in de vorige leden genoemde termijn(en), dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om vanaf de betreffende vervaldag van de factuur – hieronder wordt tevens een handgeschreven bon verstaan – een vertragingsrente in rekening te brengen van 1% per kalendermaand, dan wel de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt dan de vertragingsrente, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend, een en ander tot op de dag der algehele voldoening en onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dag jaar verschuldigde renten. De in het bezit van opdrachtnemer zijnde doordruk of kopie van de door opdrachtnemer verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan opdrachtgever dan wel te verlangen dat opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van de betalingsverplichtingen. Indien de opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn, is de opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is opdrachtnemer dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding

van alle opdrachten bij de opdrachtgever in te roepen, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding.

 1. Uitsluitend betalingen aan opdrachtnemer c.q. de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde liftbediende of voorman werken bevrijdend. Betalingen aan andere medewerker(s) dan de liftbediende of voorman of het verstrekken van voorschotten aan medewerker(s) zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 2. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het overeengekomen c.q. verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.
 3. Indien opdrachtgever een consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag en de rente als bedoeld in artikel 7.3. daarover binnen een tweede termijn van veertien dagen, onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de rente als bedoeld in artikel 7.3. over de buitengerechtelijke incassokosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan. Indien opdrachtgever geen consument is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten conform de Aanbevelingen Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (Rapport Voorwerk II) met een minimum van € 150,00, alsmede de rente als bedoeld in artikel 7.3. over de buitengerechtelijke incassokosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd, een en ander te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 4. Alle gerechtelijke en/of executie en/of overige kosten die opdrachtnemer heeft moeten maken als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever, komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opschorting van betaling of verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opgevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 7. Opdrachtnemer is, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen, op te schorten tot op het moment waarop al haar vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor voor opdrachtgever of derden voortvloeit.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien opdrachtgever zich opzettelijk het gehuurde/de verhuislift(en) toe-eigent, is er sprake van verduistering.
 2. De opdrachtgever is, behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, niet gerechtigd de gehuurde zaken/de verhuislift(en) te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak/verhuislift in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van)  de zaak/verhuislift. Indien de opdrachtgever kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak/verhuislift, dient hij/zij opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal opdrachtgever aan opdrachtnemer op eerste verzoek hiertoe, meedelen waar de betreffende zaak/verhuislift zicht bevindt.
 4. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak/verhuislift, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van opdrachtnemer.

Artikel 9: Reclame

 1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever dient eventueel waarneembare gebreken terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na terbeschikkingstelling, bij de opdrachtnemer te reclameren en zulks nadien per omgaande aan de opdrachtnemer te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door opdrachtnemer geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever en voor rekening en risico van de opdrachtgever dient te komen.
 3. Reclames terzake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na het einde van de uitvoering van de overeenkomst bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtnemer wordt geacht de overeenkomst naar behoren te hebben uitgevoerd.
 4. Elke recht van de opdrachtgever terzake de overeenkomst, schadevergoeding daaronder begrepen, vervalt in ieder geval indien hij/zij niet binnen één maand na het einde van uitvoering van de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd.
 5. Een reclame als dit artikel bedoeld schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat zij die reclame gegrond acht.
 6. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze uit tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, of indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer

 

uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van een door opdrachtgever betaald bedrag.

 1. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden c.q. het uitvoeren van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 10: Reserveren en annuleren

 1. Het is mogelijk om de verhuislift vooraf te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de verhuislift voor de huurder beschikbaar dient te zijn, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd en/of door de opdrachtnemer worden bevestigd. Indien de opdrachtgever de gereserveerde verhuislift niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de opdrachtnemer desondanks gehouden de volledige vergoeding en de bijkomende kosten te voldoen.
 2. Onverminderd het voorgaande, kan de opdrachtgever de reservering en/of opdracht annuleren. In dat geval brengt de opdrachtnemer de als gevolg hiervan in redelijkheid ontstane kosten (werkelijk gemaakte kosten en aan derden verschuldigde kosten) en/of het als gevolg van de annulering ontstane omzetverlies als volgt in rekening bij opdrachtgever:
  • indien de opdracht op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum uiterlijk om 12.00 uur wordt geannuleerd, wordt 50% van de vergoeding alsmede alle bijkomende kosten in rekening gebracht;
  • indien de opdracht op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum na 12.00 doch voor 17.00 uur wordt geannuleerd, wordt 75% van de vergoeding alsmede alle bijkomende kosten in rekening gebracht;
  • indien de opdracht op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum na 17.00 uur wordt geannuleerd of als de verhuislift reeds naar de locatie is vertrokken, wordt 100% van de vergoeding alsmede alle bijkomende kosten in rekening gebracht;
  • in het geval de opdrachtgever er voor kiest de omstandigheden op de locatie af te wachten, worden de wachturen volledig doorberekend tot het moment waarop de opdracht kan worden uitgevoerd c.q. de werkzaamheden kunnen worden aangevangen, een en ander conform de meest recente tarievenlijst van opdrachtnemer, met een minimum van één uur, ook in het geval een vaste prijs is overeengekomen. Alle bijkomende kosten worden eveneens bij opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien er geen bericht van annulering van opdrachtgever wordt ontvangen gaat opdrachtnemer er van uit dat de opdracht dient te worden uitgevoerd.

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opdracht te annuleren zonder dat opdrachtgever enig recht op vergoeding heeft in het geval:
 1. de weersomstandigheden van dien aard zijn dat er sprake is van onwerkbaar weer, bijvoorbeeld –  doch niet beperkt tot – bij windstoten, windkracht beaufort 6 of meer, mist, neerslag of omstandigheden waardoor de verhuislift vanaf de grond niet goed zichtbaar is, een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer;
 2. van onverwachte reparatiewerkzaamheden van de verhuislift. In dit geval vervalt eveneens de betalingsverplichting van opdrachtgever ter zake van de huur van de betreffende verhuislift.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding, indien:
  1. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. de opdrachtnemer c.q. haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden c.q. hulppersonen bij de uitvoering van de overeenkomst dreigen te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
  3. de situatie op de locatie niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet of redelijke eisen van veiligheid;
  4. de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid onmogelijk is, door derden wordt gehinderd of verboden;
  5. bij de uitvoering van de overeenkomst sprake is van zodanige omstandigheden in de omgeving van de verhuislift dat opdrachtnemer het niet verantwoord acht de opdracht uit te voeren;
  6. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting of ontbinding slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  7. indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  8. indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij/zij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aan zien van hem/haar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij/zij zijn/haar woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op de verhuislift wordt gelegd, of indien tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware opdrachtnemer hiervan op de hoogte geweest, zij de overeenkomst niet was aangegaan.
 3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien er zich anderszins

 

omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 2. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan en/of restitutie van een door opdrachtgever verrichte prestatie. Indien de ontbinding van de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 4. In geval van in dit artikel genoemde gevallen zal opdrachtgever alle medewerking aan opdrachtnemer verlenen om zich weer in het bezit van de verhuislift(en) te doen stellen.
 5. Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, daaronder tevens annulering als bedoeld in artikel 10 begrepen, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 6. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen die vanuit hun aard nawerking hebben, hun geldigheid behouden.

Artikel 12: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, ziekte en/of werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van door opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, oproer, oorlog en ander onlusten, boycotten, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van opdrachtnemer, gebrek aan grondstoffen, verhindering en/of onderbreking van de transportmogelijkheden, en/of maatregelen van enige overheidsinstantie daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat bij opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden het door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedrag te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van opdrachtnemer die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdend met de huur van de verhuislift(en). Alle handelingen met betrekking tot het gebruik van de verhuislift zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Indien krachtens een door opdrachtgever al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan opdrachtnemer of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de opdrachtgever onverlet.
 3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 4. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade en gemaakte kosten voor zover deze schade en kosten redelijkerwijs aan haar kunnen worden toegerekend in verband met het niet nakomen van haar verplichtingen jegens opdrachtgever en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, zulks tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Het eigen risico tot een bedrag van € 500,00 per schadegeval komt geheel voor rekening van opdrachtgever. Gaat de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het in de betreffende opdracht in rekening gebrachte bedrag, althans het in rekening gebrachte bedrag dat betrekking heeft op het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, omzetbelasting daarin niet mee begrepen. De aansprakelijkheid voor personeel van opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen wordt hierbij volledig uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan of het gevolg van te vervoeren goederen van opdrachtgever. Alle schade voortkomend uit de handelingen van de opdrachtnemer alsmede bij het op- en  afbouwen van de verhuislift(en) zijn op risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer anders zijn overeengekomen. Artikel 5 is dienovereenkomstig van toepassing.
 6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht op de door opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 7. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en  directe  vermogenschade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade – welke dan ook – die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken waaraan of waarmee wordt gewerkt of aan

 

zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd,  behoudens en voor zover opdrachtnemer daarvoor verzekerd is en tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Voor alle zaken die opdrachtgever aan opdrachtnemer c.q. een medewerker ter beschikking stelt, is opdrachtnemer op generlei wijze aansprakelijk.

 1. Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, verminderde opbrengst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
 3. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 4. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid van opdrachtnemer brengt niet mee dat opdrachtgever van zijn/haar betalingsverplichting wordt ontslagen. Opdrachtgever is gehouden het door opdrachtnemer in rekening gebrachte (factuur)bedrag binnen de daarvoor geldende betalingstermijn volledig te voldoen.
 5. Ingeval van overmacht is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 14: Algemene bepalingen:

 1. Als opdrachtnemer en opdrachtgever in de toekomst een verschil van mening hebben over de uitleg van wat in de opdracht wordt bepaald of als er zich situaties voordoen die niet op voorhand in de opdracht zijn geregeld, dan zullen opdrachtnemer en de opdrachtgever hun best doen om in goed overleg tot een oplossing te komen.
 2. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer vervallen in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15: Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechter  in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Dit betreft een exclusieve bevoegdheid van vorenbedoelde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 16: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op www.giraflift.nl
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.